Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da o njegovi porabi odločajo neposredno občanke in občani.

Predloge za projekte bodo oblikovali občanke in občani. Skladnost projektnih predlogov s cilji in zmožnostmi občine pa preučila Komisija za participativni proračun, potrjeni projektni predlogi pa so podani na glasovanje občankam in občanom.

V občini Prebold bo približno odstotek občinskega proračuna v letih 2023 in 2024 namenili za projekte, ki po mnenju občank in občanov izboljšujejo kakovost življenja v občini.

Kje so ga na novo uvedli:

OBČINA KOPER, OBČINA SLOVESKE KONJICE , OBČINA HRASTNIK